Rörö Öråd

Rörö Öråd

Rörö Öråd

Välkommen till Rörö Öråds informationssida.

Protokoll 2019-02-18

ProtokollPosted by Annelie Beiron Tue, March 05, 2019 20:30:47

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2019-02-18.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén, Emma Ryberg, Dan Stålebo och Frida Zackrisson

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181211 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Årsmötesförberedelser:

Årsmötet således bestämt till söndagen 10 mars kl 15 i Hallen. På Agendan står, utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar, presentationer av kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult, Rörö IF, Hamnföreningen, Sjöräddningen, samt Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening. Förslag på Årsberättelse för 2018 presenterades och godkändes. Praktikaliteter inkluderande annonsering bestämdes.

Sommararbetet Gula Skären:

Beslöts att Thomas tar kontakt med Viktor Granhag och efterhör om denne önskar ta sig an sommararbetet även i år, med vissa justeringar gällande bl.a. gräsklippningen.

Hemsidan:

Beskrevs att Annelie och Marie Torgersson har kontinuerlig kontakt med Linnea J, som fortsätter arbetet med Rörös hemsida, efter det informella, extra Örådsmötet 181215, där Linnea på plats introducerades i uppdraget och grovplaneringen påbörjades. Planerar uppföljande samråd med Linnea under våren 2019 via telefon och mail och i samband med ordinarie Örådsmöte.

Besiktning av utfört vägarbete i samband med fiberanslutningen:

Thomas berättade att han skrivit till Anders Lundgren, Öckerö kommun med förfrågan om eventuell slutbesiktning av det arbete, som utförts på vägarna på Rörö i samband med fiberanslutningen. Tyvärr noteras misshälligheter i form av ojämna, ej fixade skarvar, gropar, ej ordnade stödkanter, krackelerad asfalt etc. Örådet uttrycker också önskemål att vara närvarande vid dylik eventuell slutbesiktning.

Färjetrafiken inkluderande nya turlistor:

Thomas berättar om planerat möte imorgon 19/02 med Nordöarnas Öråd, Johan Hamnebo, Färjerederiet och Mikael Olofsson, LED-chef Nordöleden samt fortsatt diskussion på kommunmötet imorgon eftermiddag; allt gällande uppdatering av aktuell situation gällande färjetrafiken och bekymmer med påfallande ofta akut presenterade turlistor, som vållat stora bekymmer för resanden. Till mötet kommer man att hänvisa bl.a. till stadgar och bestämmelser från ”Underlag till Färjedriftsavtalet 2016”. Örådsmötet diskuterade olika önskemål och prioriteringar angående färjeturers antal, färdvägar och avgångstider, vardagar och helger, samt anpassning till busstrafiken.

Nästa Örådsmöte bestämdes till måndagen 25 mars kl 18.

Dagens möte upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-02-20.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..  • Comments(0)//orad.roro.se/#post201

Årsmöte

Nästa mötePosted by Annelie Beiron Fri, January 25, 2019 15:16:19
Välkomna på Örådets Årsmöte, söndag 10/3 kl.15.00 i Hallen.

  • Comments(0)//orad.roro.se/#post200

Protokoll 2018-12-11

ProtokollPosted by Annelie Beiron Fri, January 25, 2019 15:14:39

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-12-11.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Dan Stålebo.

Frånvarande, men lämnat återbud: Frida Zackrisson, Emma Ryberg och inbjuden gäst Linnea Johansson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181119 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Aktivitetsplanering-Rörö Hemsida:

Fortsatt diskussion om upplägg och planering av Rörös hemsida. Tyvärr blev inbjudna gästen Linnea Johansson, som kommer att arbeta med hemsidan, tvungen att lämna återbud till dagens möte, men kommer att kallas till nästa planerade Örådsmöte. Vi startade dock det aktiva arbetet med hemsidan, genom bl.a. studium av Hyppelns hemsida, som ger ett välkomnande och funktionellt intryck, och skapade under mötet egna preliminära rubriker för Rörö, som start för fortsatt interaktiva och idégivande diskussioner och lösningar.

Solcellsdiskussion:

Thord presenterade kortfattat resultatet av aktuella telefonkontakter med Krister Johansson, BRF Bovieran, Hönö, Jonas Malmström, vd för Yokk Solar AB samt Lena Jansson, Rörö. Gällde sammanfattningsvis bakgrundsinformation om principer, fördelar, kostnader, bidrag etc gällande solcellsanläggningar för fristående villor. Se separat protokoll. Örådet beslöt att följa upp med inbjudan av någon/några av ovanstående till Örådsmöte tidigt våren 2019, för information med diskussion om praktiska möjligheten av framtida solcellsanläggningar för fristående villor på ön, med förhoppningsvis gynnsamma ekonomiska villkor.

Färjetrafiken:

Thomas ger efter mötet information om att Hyppelns färjeläge beräknas vara klart måndagen vecka 7 (2019), med reservation för förändringar.

Nya möten:

Nästa lokala Örådsmöte planeras till 190115.

Årsmötet blir söndagen 10 mars kl 15 i Hallen. Till mötet kommer kommunstyrelsens nye ordförande Jan Utbult och vidare planeras inbjudan till Hamnföreningen, Rörö IF, Sjöräddningen och Rörö Biblioteks- och Hembygdsförening.

Dagens möte upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Rörö 2019-01-07.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..  • Comments(0)//orad.roro.se/#post199

Styrelsemöte

Nästa mötePosted by Annelie Beiron Thu, November 29, 2018 18:08:23

Nästa styrelsemöte är tisdag 11 december kl 18.00 i Hallen.

Välkomna!

  • Comments(0)//orad.roro.se/#post198

Protokoll 2018-11-19

ProtokollPosted by Annelie Beiron Thu, November 29, 2018 18:06:02

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-11-19.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén och Emma Ryberg,

Frånvarande, men lämnat återbud: Dan Stålebo och Frida Zackrisson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 181008 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Rapport från kommunmötet med Öråden 181113:

Lennart och Thord avlade följande rapport:

1) Kommundirektören Gull-Britt Eide hälsar välkommen. Fullmäktigevalet sker vecka 47, dvs denna vecka, och kan följas på webben. Då fastställs även budgeten för 2019. Nov-18 börjar arbetet med budgeten för 2020. Man arbetar efter Öckerömodellen, se hemsidan. Två stora aktuella frågor, nämligen a) kompetensförsörjningen och b) digitalisering. ”Våga pröva först, istället för att först utreda”. Arbetar enligt tillitsdelegationen, liksom övriga VR. Annars mål att medborgarförslag och motioner skall besvaras inom 3 månader; beräknas vara i fas 2019.

2) Jan Utbult, KD, kommunstyrelseordförande från januari 2019 presenterar sig. Efterträder således Arne Lernhag. Jan Utbult är Öckeröpojke, men har arbetat som lärare i Timrå i flertalet år. Kommer gärna på de enskilda Örådsmötena.

3) Krister Johansson och Robert Bexander, BRF Bovieran, Hönö presenterade sin intressanta trestegsmodell för införande av solceller i aktuell BRF. Steg 1: Utbyte av all övrig belysning till LED, klart april-18. Gav besparing på 15.000 kWh/år. Steg 2: BRF står för all el inom BRF. Steg 3: Installation av solceller. Valde det konsultföretag som lovade minst. Klart juni-18. Solcellsyta cirka 550 m2. Räknar med produktion på 85.000 kWh/år. Söker bidrag, som betalas av på 10 år, Batterier dyra, men spännande utveckling på batterisidan. Livslängd 25-30 år.

4) Tarja Barret, miljöstrateg och kommunekolog, presenterade Grönstrukturplanen, som i korthet skall se över gröna områden mellan bostadshusen och bostadsområdena och även bevara övriga gröna områden. Har fått LONA-bidrag, som gäller t.o.m. 2019-12-31, och omfattar primärt Hönö, Öckerö och Björkö. Flertalet förvaltningar stöttar aktivt projektet. Visat sig att ex.vis ADHD-barn mår bra av aktiv lek med klättring och belastning, gärna på ojämn yta. Fokus för projektet ligger på naturkänslan, ekologiska värden, sociala värden och närhetsaspekten, dvs området skall ligga nära, så att aktivitet kan ske på daglig basis.

5) Föregående möte berördes kort. Hänvisades till protokoll. Man lovar i god tid ordna med de 4-6 besöksplatserna i Öckerö hamn.

6) Frågor och svar. Mest diskussion om skyltar och gupp på Öckerö-Hönö.

7) Datum för kommunens Örådsmöten 2019: 19 februari, 21 maj, 10 september och 12 november.

Färjetrafik:

Thomas informerade att ny LED-chef för Nordöleden blir Mikael Olofsson, som således efterträder Christopher Ringhagen.

Aktivitetsplanering:

Thomas igångsatte en intressant diskussion om skapande av nya aktiviteter på Rörö, gällande året runt, både för bosatta och tillfälliga gäster. Örådet beslöt, efter idé från Hyppelns Samfällsförening, att försöka skapa en ny hemsida för Rörö med fortlöpande uppdatering, där aktuella och nya aktiviteter på ön presenteras. Linnea Johansson gav telefonledes under mötet sitt spontana intresse att arbeta med denna hemsida, och kommer att kallas till nästa Örådsmöte 11/12-18 för fortsatt diskussion om detaljer för genomförandet. Förslaget kommer därefter att presenteras på nästa kommande årsmöte 2019, med förhoppningsvis då spontana ideér och önskemål från övriga Röröbor om angelägna aktiviteter.

Mötet upplöstes därefter under sedvanligt ordnade former.

Nästa Örådsmöte bestämdes till tisdagen 11 december kl 18.00.

Rörö 2018-11-20.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..  • Comments(0)//orad.roro.se/#post197

Styrelsemöte

Nästa mötePosted by Annelie Beiron Tue, October 16, 2018 18:35:20
Nästa styrelsemöte är måndag 19 november kl 18.00 i Hallen.

Välkomna!

  • Comments(0)//orad.roro.se/#post196

Styrelsemöte 2018-10-08

ProtokollPosted by Annelie Beiron Tue, October 16, 2018 18:33:35

Protokoll från styrelsemöte Rörö Öråd 2018-10-08.

Deltagande: Thomas Alm, Annelie Beiron, Anna Nyqvist Larsson, Lennart Larsson, Thord Rosén, Emma Ryberg, Dan Stålebo och Frida Zackrisson.

Extra deltagare: Martina Kjellqvist och Anita Ohlsson.

Thomas Alm hälsade alla välkomna.

Annelie Beiron valdes till justerare för mötet.

Föregående mötesprotokoll från 180827 upplästes och godkändes.

Aktivt möte där följande ärenden avhandlades:

Rapport från kommunmötet 180911:

Anna och Lennart rapporterade från kommunmötet med Öråden. Se iö kommunens egna protokoll från mötet. Kommunchefen Gull-Britt Eide informerade initialt om vad som rent allmänt händer i kommunen. Daniel Lyckelid, räddningstjänsten berättade därefter via bl.a. bildspel om räddningsinsatsen vid branden på Björkö 5 augusti. Samfällt berömdes det allmänna engagemanget och heroiska arbetet, där förstås även Sjöräddningen vid Rörö och delar av Rörö brandvärn deltog.

Christer Zandén, kvalitetsutvecklare, informerade sedan om den nya reviderade, ej tidsbegränsade, versionen av Vision Öckerö 365, som antogs av kommunfullmäktige 180614. För detaljer hänvisas till kommunens hemsida.

Johanna Paulsson, planarkitekt samhällsbyggnad, gick igenom kommunens översiktsplan, som vann laga kraft 180719.

Nästa kommunmöte för Öråden 181113:

Till nästa kommunmöte 181113 planerar Rörö Öråd skicka Thomas, Lennart och Thord.

Skolan:

Martina uppdaterade skolläget inkluderande busskort för skolbarnen i kommunen.

Sjöräddningsstationen Rörö:

Uppdatering gav vid handen att bygglov finns och att byggstart planeras ske nov-18, med förhoppningsvis färdigbyggnad slutet 2019.

Färjetrafik:

Efter mötet fick Thomas information av Christopher Ringhagen, Färjerederiet, Trafikverket, som gav uppdaterad information om tidsplanen för byggprojektet på Hyppeln. Pga fortsatta problem i entreprenaden planeras nu Hyppelns färjeläge vara klart runt årsskiftet 2018/2019. Inga förändringar från nuvarande tidtabell för färjan. Ulrika går in på varv direkt när Hyppeln är klart, dvs runt vecka 1, och varvstiden beräknas till cirka 5 veckor. Arbetet med ordinarie färjeläget på Knippla planeras påbörjas tidigast vecka 7 2019.

Fiberanslutningen:

Påpekas ånyo att varje hushåll självmant väljer operatör. Förslagsvis användes Bredbandswebben för alternativa lösningar.

Privata och kommunala vägar:

Anita Ohlsson ställde frågor om privata och kommunala vägar på ön, och informerades om att kommunen snöröjer enbart sina egna kommunala vägar. Vid tveksamhet om vägens status uppmanas vi att ta kontakt med kommunen för information om den egna vägen är kommunal eller privat.

Nästa Örådsmöte bestämdes till måndagen 19 november kl 18.00.

Rörö 2018-10-10.

Thomas Alm, ordförande………………………..

Thord Rosén, sekreterare………………………..

Annelie Beiron, justerare………………………..  • Comments(0)//orad.roro.se/#post195

Styrelsemöte

Nästa mötePosted by Annelie Beiron Fri, September 14, 2018 07:36:07
Nästa styrelsemöte är måndag 8/10 kl. 18.00 i Hallen.

Välkomna!

  • Comments(0)//orad.roro.se/#post194
« PreviousNext »